ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

urban heat island

เกาะความร้อนเมือง

บริเวณพื้นที่ในเขตเมืองที่มีอุณหภูมิสูงกว่าพื้นที่นอกเมือง ที่มีสิ่งก่อสร้างน้อยกว่าและมีต้นไม้หรือที่โล่งมากกว่า 
การที่อุณหภูมิในเขตเมืองสูงกว่าเขตรอบนอก เนื่องจากสิ่งแวดล้อมและสิ่งปลูกสร้าง ทำให้พื้นผิวของเขตเมืองมีความสามารถในการดูดซับและกักเก็บความร้อนได้มากกว่า

ปรับปรุงล่าสุด 17/12/2564

ดูเพิ่มเติม

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015