ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

research community

ประชาคมวิจัย

กลุ่มชนนักวิจัยและผู้อยู่ในวงการวิจัยในศาสตร์ต่างๆ ที่เข้าร่วมกันเป็นสังคม มีความสนใจและเจตนารมณ์ร่วมกันในการทำวิจัยและพัฒนางานวิจัย

ประชาคมวิจัย มีความประสงค์ที่จะนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง และอื่นๆ เพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 21/4/2566

ดูเพิ่มเติม

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015