ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

remaining life expectancy

อายุคาดเฉลี่ยที่เหลืออยู่

อายุคาดเฉลี่ยที่ยังเหลืออยู่เมื่อถึงอายุหนึ่ง เช่น เมื่ออายุ 60 ปี จะมีชีวิตอยู่ต่อไปโดยเฉลี่ยอีกกี่ปี ค่านี้ได้จากค่า ex ในตารางชีพ เช่น ค่า e60 ของประชากรไทย ผู้ชายประมาณ 21 ปี ผู้หญิงประมาณ 23 ปี ซึ่งหมายความว่า เมื่อคนไทยผู้ชายอายุถึง 60 ปีแล้ว จะมีชีวิตอยู่ต่อไปโดยเฉลี่ย 21 ปี ผู้หญิงจะมีชีวิตยู่ต่อไปโดยเฉลี่ย 23 ปี

ดูเพิ่มเติม

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015