ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

research methodology

ระเบียบวิธีวิจัย

วิธีการหรือกระบวนการที่ใช้ในการค้นหาคำตอบ ประกอบด้วย รูปแบบการวิจัย การกำหนดประชากรที่ศึกษา การกำหนดวิธีเลือกตัวอย่าง เครื่องมือในเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

ระเบียบวิธีวิจัยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ เชิงคุณภาพ (qualitative) เชิงปริมาณ (quantitative) และวิธีวิจัยแบบผสม (mixed methods) ในแต่ละกลุ่มจะมีวิธีย่อยลงไปอีก เช่น กรณีศึกษา (case study) การอภิปรายกลุ่ม (focus group discussion) การสัมภาษณ์ (interview) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant observation) ชาติพันธุ์วรรณา (ethnography) ประวัติชีวิต (life history) การวิจัยสำรวจ (survey research) การวิเคราะห์สมการถดถอย (regression analysis) การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม (social network analysis) การวิจัยตลาด (marketing research)

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 04/03/2565

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015