ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

ordinal scale

มาตราอันดับ

มาตราการวัดที่เกิดจากการจัดลำดับกลุ่มหรือหมวดหมู่ของสิ่งของหรือเหตุการณ์ ซึ่งสามารถบอกได้ว่าค่าของกลุ่มหนึ่งมากกว่าค่าของอีกกลุ่มหนึ่ง แต่ไม่สามารถระบุว่ามากกว่าเป็นปริมาณเท่าใด เช่น แบ่งประชากรออกตามฐานะทางเศรษฐกิจ เป็น "สูง" "กลาง" "ต่ำ"  แบ่งความพอใจของลูกค้าต่อบริการที่ได้รับเป็น "พอใจมาก" "ปานกลาง" "น้อย" และ "ไม่พอใจ" เป็นต้น

ดูเพิ่มเติม measurement scale

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 18/03/2565

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015