ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

natural growth

การเพิ่มตามธรรมชาติ

ประชากรที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเกิดลบการตายเท่านั้น ไม่รวมการย้ายถิ่น

ประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นทุกวันนี้เป็นการเพิ่มตามธรรมชาติ คือจำนวนเกิดในแต่ละปียังมากกว่าจำนวนตาย ปัจจุบันโลกมีเด็กเกิดประมาณปีละ ........... ล้านคน และตายประมาณปีละ ........... ล้านคน โลกจึงมีประชากรเพิ่มขึ้นประมาณปีละ ............. ล้านคน หรือ วันละ ................. คน ชั่วโมงละ ............. คน นาทีละ ................. คน

การเพิ่มของประชากรโลก (world population growth) พ.ศ. 2550

การเกิด การตาย การเพิ่ม
ปีละ      
วันละ      
ชั่วโมงละ      
นาทีละ      
ที่มา:
ในเว็บ link ไป URL population clock, กราฟการเพิ่มประชากร

ดูเพิ่มเติม

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015