ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

non-sampling error

ความคลาดเคลื่อนที่ไม่ได้เกิดจากการเลือกตัวอย่าง

ความคลาดเคลื่อนของการสำรวจด้วยตัวอย่างประเภทหนึ่งที่ไม่ได้เกิดจากการเลือกตัวอย่าง ความคลาดเคลื่อนประเภทนี้อาจเกิดขึ้นได้ทุกในขั้นตอนของการสำรวจ ได้แก่ ขั้นการเตรียมงาน การเก็บข้อมูลภาคสนามโดยเฉพาะการที่ผู้ให้ข้อมูลไม่ตอบตามความจริงหรือไม่ให้ข้อมูล รวมทั้งในขั้นตอนของการประมวลผล วิเคราะห์ และเสนอผล
ความคลาดเคลื่อนที่ไม่ได้เกิดจากการเลือกตัวอย่างนี้ไม่สามารถวัดเป็นปริมาณได้ การลดความคลาดเคลื่อนประเภทนี้ต้องใช้การควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนของการสำรวจเท่านั้น

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015