ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

least developed country

ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

ประเทศที่องค์การสหประชาชาติจัดให้อยู่ในกลุ่มที่มีระดับการพัฒนาต่ำที่สุด โดยใช้เกณฑ์ว่าเป็นประเทศมี “มูลค่าผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ” (GDP) ต่ำกว่า 750 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี มีดัชนีคุณภาพชีวิต และดัชนีสภาพเศรษฐกิจอยู่ในระดับต่ำมาก ประเทศเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สุขภาพอนามัย เร่งด่วน
องค์การสหประชาชาติรายงานว่ามีประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 50 ประเทศ เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 2003 ประเทศเหล่านี้กระจายอยู่ทั่วไปในทุกทวีป ยกเว้นในทวีปอเมริกาเหนือ

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015