ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

linear change

การเปลี่ยนแปลงเชิงเส้นตรง

ขนาดหรือปริมาณของการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยต่อหน่วยเวลาหนึ่ง เช่น หนึ่งปี หนึ่งเดือน คำนวณได้จากการหารปริมาณการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดด้วยจำนวนปี เดือน ฯลฯ การเฉลี่ยเช่นนี้มีข้อสมมุติว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเส้นตรง หรือ“เพิ่มขึ้นเชิงเลขคณิต” (arithmetic progression) หรือเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเท่า ๆ กันตลอดช่วงเวลานั้น
การเปลี่ยนแปลงเชิงเส้นตรงเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

สูตรการคำนวณ

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015