ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

logarithm

ลอการิทึม

การแสดงจำนวนเลขในรูปของ “กำลัง” (power) ของเลขอีกจำนวนหนึ่ง นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า “ล็อก” (log) เช่น เราทราบว่า 1,000 เท่ากับ 103
ดังนั้นเมื่อต้องการแสดงในรูปของล็อก ก็คือ log101000 = 3 ซึ่งมีความหมายว่าค่าล็อกฐานสิบของ 1,000 เท่ากับ 3

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015