ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

life table

ตารางชีพ

ตารางสถิติที่สรุปภาวะการมีชีวิตอยู่ของประชากรกลุ่มหนึ่ง สร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลอัตราตายรายอายุและเพศของประชากร เพื่อคำนวณหาโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่ประชากรจะตายหรือมีชีวิตอยู่ในแต่ละอายุ และจำนวนปีโดยเฉลี่ยของชีวิตที่คาดว่ายังเหลืออยู่ เรียกว่า อายุคาดเฉลี่ย (life expectancy) ของประชากรกลุ่มนั้น

ตารางชีพทุกตารางประกอบด้วยสดมภ์ต่างๆ อย่างน้อย 7 สดมภ์ ซึ่งแสดงค่าที่เกี่ยวข้องกับการตายและการมีชีวิตอยู่ของประชากร สดมภ์เหล่านี้เรียกว่าฟังก์ชันตารางชีพ (life table function) ได้แก่ อายุ (age) ความน่าจะเป็นของการตายในแต่ละช่วงอายุ (nqx) จำนวนคนที่มีชีวิตอยู่เมื่อเริ่มต้นอายุหนึ่งๆ (lx) จำนวนคนที่ตายในแต่ละช่วงอายุ (ndx) จำนวนปี-คนที่มีชีวิตอยู่ในแต่ละช่วงอายุ (nLx) จำนวนปี-คนที่มีชีวิตอยู่ทั้งหมดนับจากอายุนั้นจนกระทั่งตาย (Tx) และอายุคาดเฉลี่ยที่อายุต่างๆ (ex

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 26/01/2566

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015