ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

labour law

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานให้นายจ้างและลูกจ้างยึดเป็นแนวปฏิบัติ ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เพื่อคุ้มครองการจ้างงานและส่งเสริมสภาพการทำงาน
กฏหมายแรงงานไทยประกอบด้วย
1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๖ จ้างแรงงานมาตรา ๕๗๕ - ๕๘๖
2. พระราชบัญญัติสงเคราะห์อาชีพแก่คนไทย พ.ศ. ๒๔๙๙
3. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘
4. พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑
5. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
6. พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘
7. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงานในกิจการประมงทะเล (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๓๖
8. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
9. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
10. พระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015