ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

healthy aging

การสูงวัยอย่างมีสุขภาพ

กระบวนการที่บุคคลหรือผู้คนในสังคมเจริญวัยขึ้นอย่างมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ วัดได้โดย “อายุคาดเฉลี่ยที่มีสุขภาพ” (healthy life expectancy)  ซึ่งหมายถึงชีวิตของคนที่อยู่ในสภาวะที่ช่วยตัวเองได้ มีอัตตาธิปัตย์ (autonomy) และมีความเป็นอิสระไม่ต้องพึ่งคนอื่น

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015