ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

human settlement

การตั้งถิ่นฐานมนุษย์

การที่ประชากรกลุ่มหนึ่งเลือกทำเลที่อยู่อาศัย โดยการสร้างที่พักอาศัยเป็นการถาวรเพื่อทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ณ บริเวณพื้นที่หนึ่ง การตั้งถิ่นฐานอาจเริ่มต้นด้วยการมีผู้บุกเบิกมาตั้งหลักแหล่งพักพิงเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แล้วขยายเป็นชุมชนที่ใหญ่ขึ้นในเวลาต่อมา

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015