ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

home work

การรับงานมาทำที่บ้าน

งานซึ่งรับมาทำนอกสถานที่ประกอบกิจการของผู้ว่าจ้าง ส่วนใหญ่จะเป็นที่บ้านหรือบริเวณบ้าน

การรับงานมาทำที่บ้านเป็นวิธีลดต้นทุนการผลิตวิธีหนึ่งของสถานประกอบการ ผู้ทำงานประเภทนี้จะไม่ได้รับสวัสดิการและการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน การรับงานมาทำที่บ้านส่วนใหญ่เป็นงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เช่น เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายและสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์จากไม้และกระดาษ และเครื่องประดับเพชรพลอย

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015