ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

greenhouse effect

ผลกระทบเรือนกระจก, ภาวะเรือนกระจก

สภาพที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น อันเนื่องมาจากการที่ชั้นบรรยากาศของโลกที่เป็นเกราะป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์เกิดรูรั่วขึ้น รูรั่วนี้เป็นผลมาจากก๊าซต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้ชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน ไปทำลายชั้นบรรยากาศดังกล่าว ก๊าซเหล่านั้น ได้แก่ (1) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงถ่านหินเพื่อผลิตไฟฟ้า การตัดไม้ทำลายป่า (2) มีเทน (CH4) ซึ่งเกิดจากของเสียจากสัตว์เลี้ยง ก๊าซธรรมชาติ และการทำเหมืองถ่านหิน (3) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ซึ่งเกิดจากการใช้ปุ๋ยไนเตรทในไร่นา การเผาหญ้า อุตสาหกรรมที่ใช้กรดไนตริกในกระบวนการผลิต เช่น อุตสาหกรรมผลิตเส้นใยไนลอน อุตสาหกรรมเคมี หรือพลาสติกบางชนิด และ (4) คลอโรฟลูโอโรคาร์บอน (Chlorofluorocarbon - CFCs) ซึ่งเกิดจากก๊าซที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อใช้ในการผลิตทางอุตสาหกรรม เช่น ใช้ในเครื่องทำความเย็น ก๊าซขับดันในกระป๋องสเปรย์ และสารผสมที่ทำให้เกิดฟองในการผลิตโฟม เป็นต้น

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015