ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

growth pole

ขั้วความเจริญเติบโต

บริเวณที่อุตสาหกรรมมีการขยายตัวจับกลุ่มกันหนาแน่น ซึ่งจะก่อให้เกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่องไปยังดินแดนอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง อันเนื่องมาจากแรงกระตุ้นของอุตสาหกรรมในบริเวณนั้น แนวความคิดนี้ นักเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคชาวฝรั่งเศสชื่อ ฟร๊องชัว แปร์รู (Francois Perroux) ได้เสนอไว้เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ ต่อมาประเทศทางตะวันตกหลายประเทศได้นำไปใช้ในการวางนโยบายการพัฒนาภูมิภาค ทั้งนี้โดยกำหนดให้มีขั้วความเจริญเติบโตขึ้น ๑ แห่ง หรือ ๒-๓ แห่งภายในภูมิภาคที่มีเศรษฐกิจตกต่ำ จากนั้นก็ทุ่มเทการลงทุนใหม่ๆ ลงไปในบริเวณนั้น แทนที่จะกระจายไปทั่วทั้งภูมิภาค วีการเช่นนี้ย่อมทำให้การใช้จ่ายมีประสิทธิผลมากขึ้นและอุตสาหกรรมใหม่ๆ มีโอกาสที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้ด้วยตนเอง

พจนานุกรมศัพท์ประชากรศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015