ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

geographic information system (GIS)

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์, ระบบภูมิสนเทศ

"ระบบสารสนเทศ" ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านพื้นที่ภูมิศาสตร์ ซึ่งดำเนินการด้วยคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสาร เพื่อให้สะดวกในการวิเคราะห์ นำเสนอ หรือเผยแพร่ มีการนำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ไปใช้วางแผนและกำหนดนโยบายต่าง ๆ เช่น ทางด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และประชากร เป็นต้น

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015