ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

fertility

ภาวะเจริญพันธุ์

สภาวะการสืบทอดพันธุ์ที่วัดจากจำนวนการเกิดรอด

ตัวชี้วัดภาวะเจริญพันธุ์ เช่น อัตราเกิด อัตราเจริญพันธุ์รวม อัตราสืบทอดพันธุ์รวม อัตราสืบทอดพันธุ์สุทธิ อัตราส่วนเด็กต่อสตรี

ภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศไทยในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาได้ลดลงอย่างรวดเร็ว อัตราเจริญพันธุ์รวมซึ่งเคยสูงกว่า 6 ต่อสตรีหนึ่งคนเมื่อ 50 ปีก่อนได้ลดลงเหลือเพียง 1.5 ต่อสตรีหนึ่งคนในปี 2551 และเหลือเพียง 1.2 คนในปี 2566 และอัตราเกิดซึ่งเคยสูงกว่า 40 ต่อประชากรพันคน ได้ลดลงเหลือเพียง 8 ต่อประชากรพันคนในปี 2566

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 19/04/2567

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015