ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

behavioral science

พฤติกรรมศาสตร์

การศึกษากระบวนการรู้คิด (cognitive process) ของมนุษย์กับการปฏิสังสรรค์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งทำให้เกิดพฤติกรรมแบบต่างๆ

เนื่องจากการรู้คิดไม่มีตัวตนที่สามารถสังเกตได้โดยตรงในการศึกษา นักพฤติกรรมศาสตร์จึงทำความเข้าใจการรู้คิดโดยสังเกตจากพฤติกรรมที่มนุษย์แสดงออกมา หรือบางครั้งก็ใช้การทดลอง เพื่อหาข้อสรุปที่เป็นภววิสัย (objective conclusion) ที่จะนำไปสู่ความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ ทั้งนี้โดยมีข้อสมมติ (assumption) ว่า พฤติกรรมที่มนุษย์แสดงออกมาเป็นสิ่งสะท้อนของกระบวนการการรู้คิดที่แต่ละคนมีอยู่

ศาสตร์หลายสาขาวิชามีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมศาสตร์ในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงจิตวิทยา จิตวิทยาสังคม ชีวจิตวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ ปริชานศาสตร์ (cognitive science) ปริชานเชิงสังคม (social cognition) ประสาทวิทยาเชิงสังคม (social neurology) เป็นต้น

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 18/08/2566

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015