ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

bar chart

แผนภูมิแท่ง

การนำเสนอข้อมูลที่มีระดับการวัดเป็นมาตรานามบัญญัติ มาตราอันดับ หรือข้อมูลที่จัดเป็นกลุ่ม โดยมากแสดงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

แผนภูมิแท่ง มีลักษณะเป็นกราฟแท่งที่วางในแนวตั้ง หรือแนวนอน ความยาวของกราฟแต่ละแท่งจะแทนค่า หรือปริมาณของส่วนประกอบแต่ละลักษณะที่ต้องการแสดง

แผนภูมิแท่ง อาจแสดงข้อมูลเพียงลักษณะเดียวหรือหลายลักษณะ หรือแสดงส่วนประกอบย่อยของข้อมูลแต่ลักษณะด้วยก็ได้

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 04/08/2566


ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015