ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

Thai Journal Citation Index Centre (TCI)

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

หน่วยงานประเมินคุณภาพวารสารวิชาการระดับชาติ ก่อตั้งโดยมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย มีภารกิจหลัก คือ

  1. พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นผลงานวิจัยและผลงานวิชาการตลอดจนข้อมูลการอ้างอิงของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย
  2. คำนวณและรายงานค่าดัชนีผลกระทบ (impact factors) ของวารสารวิชาการไทยที่มีอยู่ในฐานข้อมูล TCI เรียกว่า TCI impact factors
  3. ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับดัชนีผลกระทบของวารสาร h-index (ดัชนีเอช) และคุณภาพผลงานวิจัยในระดับสากล
  4. วิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อนำไปสู่การยกระดับผลงานวิจัยไทยในเวทีนานาชาติ
  5. ร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติเพื่อพัฒนาวารสารไทย

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย แบ่งวารสารออกเป็น 2 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบ่งกลุ่มวารสารออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

  1. วารสารกลุ่มที่ 1: วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป
  2. วารสารกลุ่มที่ 2: วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI
  3. วารสารกลุ่มที่ 3: วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล TCI ในอนาคต

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 06/05/2565

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015