ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
' อ '
Selected Terms: 160
Word Meaning
องค์กรพัฒนาเอกชน non-governmental organization (NGO)
องค์การ, องค์กร Organization
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ United Nations Industrial development Organization (UNIDO)
องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
องค์การเยาวชน Youth organization
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ International Labour Organization (ILO)
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
องค์การอนามัยโลก World Health Organization (WHO)
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาติ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงประชากร Components of population change
องค์ประกอบครัวเรือน Household composition
องค์ประกอบประชากร Population composition
อธิปไตยทางอาหาร food sovereignty
อนามัยเจริญพันธุ์, อนามัยการเจริญพันธุ์ Reproductive health
อนุกรมวิธาน Taxonomy
อภิมหานคร Megacity
อภิศตวรรษิกชน Supercentenarian
อวทาร์ avatar
ออคิด ORCID
อักขราวิสุทธิ์ Akarawisut
อัฎฐวรรษิกชน Octogenarian
อัตรา Rate
อัตราการใช้ Use rate
อัตราการแท้ง Abortion rate
อัตราการเป็นหัวหน้าครัวเรือน Headship rate
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ประชากร) Rate of (population) change
อัตราการมีส่วนร่วมในกำลัง แรงงาน Labour force participation rate
อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน Labor force participation rate
อัตราการย้ายถิ่นอย่างหยาบ Crude migration rate
อัตรากึ่งกลาง Central rate
อัตราเกิด Birth rate
อัตราเกิดเฉพาะลำดับที่บุตรรายอายุ Age-order-specific birth rate
อัตราเกิดในตัว Intrinsic birth rate
อัตราเกิดรายจำนวนบุตร Parity specific birth rate
อัตราเกิดรายอายุ Age-specific birth rate
อัตราเกิดอย่างหยาบ Crude birth rate (CBR)
อัตราความชุก Prevalence rate
อัตราคุมกำเนิด Contraceptive prevalence rate (CPR)
อัตราเจริญพันธุ์ทั่วไปของผู้ชาย General paternal fertility rate
อัตราเจริญพันธุ์ทั่วไปเฉพาะลำดับที่บุตร General order-specific fertility rate
อัตราเจริญพันธุ์ทั่วไป General fertility rate (GFR)
อัตราเจริญพันธุ์รวม Total fertility rate (TFR)
อัตราเจริญพันธุ์รายอายุ Age-specific fertility rate (ASFR)
อัตราเจริญพันธุ์สมบูรณ์ Completed fertility rate
อัตราเจริญพันธุ์สะสม Cumulative fertility rate
อัตราช่วงเวลา Period rate
อัตราชีพ Vital rate
อัตราดอกเบี้ยทบต้น Rate of compound interest
อัตราตอบแบบสำรวจ Response rate
อัตราตายเด็ก Child mortality rate
อัตราตายเด็ก child mortality ratio
อัตราตายทารก Infant mortality rate (IMR)
อัตราตายทารกช่วงเดือนแรก Neonatal mortality rate
อัตราตายทารกหลังแรกเกิด Post neonatal mortality rate
อัตราตายในตัว Intrinsic death rate
อัตราตายปรับฐาน Standardized death rate
อัตราตายปรับฐานโดยตรง Direct standardized death rate
อัตราตายปรับฐานโดยอ้อม Indirect standardized death rate
อัตราตายปริกำเนิด Perinatal mortality rate
อัตราตายมารดา Maternal mortality rate (MMR)
อัตราตายรายสาเหตุ Cause-specific death rate
อัตราตายรายอายุ Age-specific death rate (ASDR)
อัตราตายรายอายุ Age-specific mortality rate
อัตราตายอย่างหยาบ Crude death rate (CDR)
อัตราแท้จริงของการเพิ่มธรรมชาติ True rate of natural increase
อัตราแท้จริงของการเพิ่มธรรมชาติ Implicit rate of natural increase
อัตราปรับฐาน Standardized rate
อัตราปรับฐานอายุ Age standardized rate
อัตราป่วยเฉพาะสาเหตุ Case rate
อัตราป่วยตายเฉพาะสาเหตุ Case fatality rate
อัตราผู้สูงอายุ older person rate
อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ Natural growth rate
อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ natural increase rate
อัตราเพิ่มธรรมชาติในตัว Intrinsic rate of natural increase
อัตราเพิ่มธรรมชาติ Rate of natural increase (RNI)
อัตราเพิ่ม Growth rate
อัตรามรณะ Mortality rate
อัตราย้ายถิ่นเข้า In-migration rate
อัตราย้ายถิ่นรวม Gross migration rate
อัตราย้ายถิ่นสุทธิ Net migration rate
อัตราย้ายถิ่นออก Out-migration rate
อัตรารอดชีพ Survival rate
อัตรารายอายุ Age-specific rate
อัตราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว Exclusive breastfeeding rate
อัตราสมรส Marriage rate
อัตราส่วนการเกื้อหนุนบิดามารดา Parent support ratio
อัตราส่วนการเกื้อหนุนผู้สูงอายุ Elderly support ratio
อัตราส่วนการตายปรับฐานอายุ Standardized mortality ratio (SMR)
อัตราส่วนการตายมารดา Maternal mortality ratio (MMR)
อัตราส่วนการตายอายุต่ำกว่า 5 ปี Under five mortality ratio
อัตราส่วนการแท้ง Abortion ratio
อัตราส่วนของโอกาส Odds ratio
อัตราส่วนคนวัยทำงานต่อผู้สูงอายุ old age support ratio
อัตราส่วนเด็กต่อสตรี Child-woman ratio
อัตราส่วนพึ่งพิง Dependency ratio
อัตราส่วนพึ่งพิงทางเศรษฐกิจ economic dependency ratio
อัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุ Age dependency ratio
อัตราส่วนพึ่งพิงวัยเด็ก child dependency ratio
อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ old-age dependency ratio
อัตราส่วนเพศเมื่อเกิด Sex ratio at birth
อัตราส่วนเพศ Sex ratio
อัตราส่วนรอดชีพ Survival ratio
อัตราส่วนลำดับที่บุตร Parity progression ratio (PPR)
อัตราส่วนศักยภาพเกื้อหนุน Potential support ratio (psr)
อัตราส่วนอายุ Age ratio
อัตราส่วนเอวต่อสะโพก Waist to hip ratio
อัตราส่วน Ratio
อัตราสืบทอดพันธุ์รวม Gross reproduction rate (GRR)
อัตราสืบทอดพันธุ์สุทธิ Net reproduction rate (NRR)
อัตราเสี่ยง Hazard rate
อัตราหย่า Divorce rate
อัตราอย่างหยาบ Crude rate
อัตราอุบัติการณ์ Incidence rate
อัตลักษณ์ดิจิทัล digital identity
อัตลักษณ์ทางเพศภาวะ gender identity
อันดับผลกระทบของ THE The Times Higher Education Impact Rankings
อัลตราซาวนด์ Ultrasound
อาชญาวิทยา Criminology
อาชีพ Occupation
อาชีวอนามัย Occupational health
อายุ, วัย Age
อายุขัย Life span
อายุขัยเฉลี่ยเมื่ออายุ x ปี, อายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ x ปี Life expectancy at age x (ex)
อายุคาดเฉลี่ยที่เหลืออยู่ Remaining life expectancy
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด Life expectancy at birth (e0)
อายุคาดเฉลี่ย Life expectancy (ex)
อายุเฉลี่ยของการมีบุตร Mean age of child bearing
อายุเฉลี่ยมารดา Mean age of mother
อายุเฉลี่ยแรกสมรส Average age at first marriage
อายุตามปีปฏิทิน Chronological age
อายุทางสรีระวิทยา Physiological age
อายุนิยม Age preference
อายุปีเดี่ยว Single year age
อายุมัธยฐาน Median age
อายุมัธยฐานเมื่อตาย Median age at death
อายุเมื่อตาย Age at death
อายุแรกมีประจำเดือน Age at menarche
อายุแรกสมรส Age at first marriage
อายุสมรส Marriage age
อายุสมรสตามกฎหมาย Legal age for marriage
อายุโสดเฉลี่ยเมื่อแรกสมรส Singulate mean age at marriage
อาหารที่ถูกทิ้ง food waste
อาหารศึกษา food education
อิทธิพลร่วมทางสถิติ Statistical interaction
อุตสาหกรรม Industry
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม Small and medium sized enterprise (SME)
อุบัติการณ์ Incidence
อุปกรณ์คุมกำเนิด Contraceptive device
อุปทานแรงงาน Labor supply
อุปสงค์แรงงาน Labor demand
เอกนคร Primate city
เอกวรรษิกชน Denarian
เอดส์ AIDS
เอ็มดีจีพลัส MDG plus
เอลนีโญ El Niño
เอสทีดี Std
เอสทีไอ Sti
แอนโดรจีน androgyne
โอกาสเกิดตามลำดับที่บุตรรายอายุ Age-parity-specific birth probability

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015