ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
' ห '
Selected Terms: 11
Word Meaning
หน่วยตัวอย่าง Sampling unit
หน่วยที่อยู่อาศัย Residential unit
หน่วยวิเคราะห์ Unit of analysis
หมอตำแย, พยาบาลผดุงครรภ์ Midwife
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า universal health coverage (UHC)
หลักลูกโซ่มาร์คอฟ Markov chain
ห่วงโซ่อาหาร food chain
ห่วงโซ่อุปทานอาหาร food supply chain
ห่วงอนามัย, ห่วง Intra-uterine device (IUD)
หัวหน้าครัวเรือน Head of household
เหตุการณ์ชีพ Vital event

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015