ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
' ห '
Selected Terms: 10
Word Meaning
หน่วยตัวอย่าง Sampling unit
หน่วยที่อยู่อาศัย Residential unit
หน่วยวิเคราะห์ Unit of analysis
หมอตำแย, พยาบาลผดุงครรภ์ Midwife
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า universal health coverage (UHC)
หลักลูกโซ่มาร์คอฟ Markov chain
ห่วงอนามัย, ห่วง Intra-uterine device (IUD)
หัวหน้าครัวเรือน Head of household, headship
เหตุการณ์ชีพ Vital event
เหลี่ยมความถี่ Frequency polygon

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015