ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
' ศ '
Selected Terms: 12
Word Meaning
ศตวรรษิกชน Centenarian
ศัพท์เฉพาะวงการ jargon
ศีลธรรม morality
ศีลธรรมจิตวิสัย subjective morality
ศีลธรรมวัตถุวิสัย objective morality
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร, ศูนย์สารสนเทศ Information center
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Journal Citation Index Centre (TCI)
ศูนย์ประชากรแห่งแคโรไลนา Carolina Population Center (CPC)
เศรษฐกิจ Economy
เศรษฐศาสตร์ประชากร demographic economics
เศรษฐศาสตร์ประชากร population economics
เศรษฐศาสตร์ Economics

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015