ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
' ล '
Selected Terms: 14
Word Meaning
ลอการิทึม Logarithm
ลอมแบร์ อะดอล์เฟ จาเกส์ เกเตอเล่ Lambert Adolphe Jacques Quetelet
ลักษณะทางเศรษฐกิจ Economic characteristics
ลานีญา La Niña
ลำดับที่บุตร Birth order
ลิขสิทธิ์ copyright
เลขบอกรายการของยุโรป European Article Numbering (EAN)
เลขบอกรายการสากล International Article Numbering (EAN)
เลขประจำตัวนักวิจัยออคิด ORCID ID
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ International Standard Book Number (ISBN)
เลสเบียน lesbian
โลกนิยม Globalism
โลกาภิวัตน์ Globalization
โลหิตจาง Anemia

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015