ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
' ร '
Selected Terms: 56
Word Meaning
รหัส Code
ร้อยละ Percent
ระดับความเชื่อมั่น Confidence level
ระดับความเชื่อมั่น confidence level
ระดับความเป็นอิสระ Degree of freedom (df)
ระดับจุลภาค Micro-level
ระดับนัยสำคัญ Level of significance
ระดับมหภาค Macro-level
ระบบการเรียกใช้ข้อมูลข่าวสาร Information retrieval system
ระบบเทียบคู่ Dual record system
ระบบนิเวศ Ecosystem
ระบบนิเวศเมือง urban ecosystem
ระบบบริการสาธารณสุข public health service system
ระบบบอกตำแหน่งบนพื้นโลก Global positioning system (GPS)
ระบบเฝ้าระวังทางประชากร Demographic surveillance system (DSS)
ระบบสารสนเทศ Information systems
ระบบสารสนเทศทางประชากร Population information system
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์, ระบบภูมิสนเทศ Geographic information system (GIS)
ระบบอาหาร food system
ระบบอาหารที่ยั่งยืน sustainable food system
ระเบียบวิธีวิจัย Research methodology
ระยะเวลาชั่วรุ่นคนเฉลี่ย Mean length of generation
ระยะเวลาให้นมบุตร Duration of lactation
ระยะหลังคลอด Postpartum
ระยะห่างของการมีบุตร Birth interval
รักที่แยกกันอยู่ living apart together (LAT)
รักร่วมเพศ, รักเพศเดียวกัน Homosexual
รากหญ้า Grass roots
รายงานการอ้างอิงวารสาร Journal Citation Reports (JCR)
รายงานเบื้องต้น Preliminary report
รายงานวิชาการ Technical report
รายได้ต่อหัว Per capita income
รายได้ Income
รุ่น, รุ่นอายุ, รุ่นประชากร Cohort
รุ่นเกิด Birth cohort
รุ่นอายุ Age cohort
รูป Figure
รูปแบบการอยู่อาศัย Living arrangement
รูปแบบแวนคูเวอร์ Vancouver style
รูปแบบเอพีเอ APA style
รูปหลายเหลี่ยมความถี่ Frequency polygon
แรงงาน Labor
แรงงานเด็ก Child labor
แรงเหวี่ยงทางประชากร Population momentum
โรคเฉียบพลัน Acute disease
โรคติดเชื้อ Infectious disease
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Sexual transmitted disease (STD)
โรคติดต่อ Communicable disease
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง, โรคซาร์ส Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)
โรคไม่ติดต่อ (เอ็นซีดี) non-communicable diseases (NCD)
โรคระบบทางเดินหายใจ Respiratory disease
โรคระบบไหลเวียนเลือด circulatory disease
โรคเรื้อรัง Chronic disease
โรคหลอดเลือดในสมอง Cerebrovascular disease
โรคหัวใจหลอดเลือด Cardiovascular disease
โรคอุจจาระร่วง Diarrhoeal disease

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015