ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
' ป '
Selected Terms: 85
Word Meaning
ประชากร Population
ประชากรกลางคืน Night population
ประชากรกลางปี Mid-year population
ประชากรกลางวัน Day population
ประชากรคงตัว Population stabilization
ประชากรคงที่ Stationary population
ประชากรคงรูป Stable population
ประชากรคงรูปตัวแบบ model stable populations
ประชากรชรา Old population
ประชากรชายขอบ marginal population
ประชากรเชิงสถาบัน Institutional population
ประชากรดิจิทัล digital population
ประชากรตามนิตินัย De jure population
ประชากรตามพฤตินัย De facto population
ประชากรที่ไม่ทำงานเชิงเศรษฐกิจ Economically inactive population
ประชากรน้อยเกิน Underpopulation
ประชากรในข่าย Population at risk
ประชากรปิด closed population
ประชากรเป้าหมาย Target population
ประชากรแฝง Nonregistered population
ประชากรมากเกิน Overpopulation
ประชากรมาตรฐาน Standard population
ประชากรเมือง Urban population
ประชากรรุ่นเกิดล้าน Million birth cohort
ประชากรลดลง Depopulation
ประชากรล้นเกิน Spill over population
ประชากรวัยกลาง Medium-aged population
ประชากรวัยเยาว์ Young population
ประชากรวัยเรียน School age population
ประชากรวิทยา Population studies
ประชากรศาสตร์การเมือง Political demography
ประชากรศาสตร์คณิตศาสตร์ Mathematical demography
ประชากรศาสตร์ครอบครัว Family demography
ประชากรศาสตร์ชีวภาพ Biodemography
ประชากรศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์ Historical demography
ประชากรศาสตร์เชิงภูมิศาสตร์ Geographical demography
ประชากรศาสตร์เชิงมานุษยวิทยา Anthropological demography
ประชากรศาสตร์ Demography
ประชากรศาสตร์ธุรกิจ Business demography
ประชากรศาสตร์พิสุทธิ์ Formal demography
ประชากรศาสตร์เศรษฐกิจ Economic demography
ประชากรศาสตร์สังคม Social demography
ประชากรศาสตร์สุขภาพ Health demography
ประชากรศึกษา Population education
ประชากรสูงวัย Aged population
ประชากรสูงวัย Aging population
ประชากรสูงวัย ageing population
ประชากรสูงวัยระดับสุดยอด Super aged population
ประชากรสูงวัยอย่างสมบูรณ์ Completed aged population
ประชากรเสมือนคงรูป Quasi-stable population
ประชากรหลักลอย Floating population
ประชาคมวิจัย research community
ประชาธิปไตยทางอาหาร food democracy
ประเทศกำลังพัฒนา Developing country
ประเทศด้อยพัฒนา Under-developed country
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด Least developed country
ประเทศพัฒนาแล้ว Developed country
ประวัติการตั้งครรภ์ Pregnancy history
ประวัติภาวะเจริญพันธุ์ Fertility history
ประสิทธิผล Effectiveness
ประสิทธิผลในการใช้ (วิธีคุมกำเนิด) Use-effectiveness (of contraceptive method)
ประสิทธิภาพ Efficiency
ปราโมทย์ ประสาทกุล (ประพันธ์) กลอนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
ปัจจัย factor
ปัจจัยดึง Pull factor
ปัจจัยแทรก Intervention
ปัจจัยผลัก Push factor
ปัจจัยเสี่ยง Risk factor
ปัญจวรรษิกชน Quinquagenarian
ปัญหาการวิจัย Research problem
ปัญหาสังคม Social problems
ปิตาธิปไตย Patriarchy
ปีเกิด Year of birth
ปีคน Person-year
ปีคู่สมรสที่ป้องกันการเกิด Couple years of protection
ปีฐาน Base year
เปอร์เซ็นต์ไตล์ Percentile
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เอสดีจี) Sustainable Development Goals (SDGs)
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (เอ็มดีจี) Millennium Development Goals (MDGs)
โปรแกรม เอส พี เอส เอส Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)
โปรแกรมแซส Statistical Analysis System (SAS)
โปรแกรมสตาตา Stata
โปรแกรมเอ็ทโนกราฟ Ethnograph
โปรแกรมแอทลาส.ทีไอ ATLAS.ti
โปรแกรมไฮเพอร์รีเซิท HyperRESEARCH

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015