ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
' บ '
Selected Terms: 25
Word Meaning
บทคัดย่อ Abstract
บทบาททางสังคม Social role
บทบาทผู้ป่วย Sick role
บรรณานุกรม Bibliography
บรรทัดฐานทางสังคม Social norm
บริการการดูแลผู้สูงอายุ aged care service
บริการสังคม Social service
บริการสาธารณสุขพื้นบ้าน Indigenous health services
บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problem 10th Revision (ICD-10)
บัญชีสากลเพื่อการจำแนกการทำงาน ความพิการ และสุขภาพ International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)
บันทึกภาคสนาม field note
บุคลิกภาพ Personality
บุตรเกิดรอด Children ever born (CEB)
บุตรมีชีวิต Living children
เบบี้บัสท์ Baby bust
เบบี้บูม Baby boom
แบบการวิจัย Research design
แบบจำลอง Model
แบบจำลองทางประชากรศาสตร์ Demographic model
แบบจำลองทางเศรษฐกิจ Economic model
แบบแผนการตาย mortality pattern
แบบแผนการสมรส Marriage pattern
แบบสอบถาม Questionnaire
แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง Structured questionnaire
ไบเซ็กชวล Bisexual

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015