ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
' ท '
Selected Terms: 27
Word Meaning
ทรัพยากรธรรมชาติ Natural resource
ทรัพยากรน้ำ Water resource
ทรัพยากรมนุษย์ Human resource
ทฤษฎีการถ่ายเทโภคทรัพย์ Wealth flow theory
ทฤษฎีการแพร่กระจาย Diffusion theory
ทฤษฎีเครือข่าย (ของการย้ายถิ่น) Network theory (of migration)
ทฤษฎีทางประชากร Population theory
ทฤษฎีมัลทัส Malthusian theory
ทฤษฎีระบบโลก (ด้านการย้ายถิ่น) World system theory (of migration)
ทฤษฎีอรรถประโยชน์ Utility theory
ทวิกาล Doubling time
ทวิวรรษิกชน Vicenarian
ทักษะทางความรู้และวิชาชีพ hard skills
ทักษะทางสังคม soft skills
ทัณฑวิทยา Penology
ทัศนคติ, เจตคติ Attitude
ทารก Infant
ทารกคลอดก่อนกำหนด Premature infant
ทารุณกรรม Torture
ที่อยู่อาศัย Dwelling unit
ทุพพลภาพทางร่างกาย Physically disabled
เทคนิคการวิเคราะห์ทางประชากร Techniques of population analysis
เทคนิคเดลฟาย Delphi technique
เทคนิควิธีทางประชากรศาสตร์ Demographic techniques
เทคโนโลยี Technology
เทคโนโลยีพลิกโลก disruptive technology
โทรเวช telemedicine

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015