ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
' ช '
Selected Terms: 16
Word Meaning
ชนกลุ่มน้อย Minority group
ชราภาพ Senescence
ช่วงความเชื่อมั่น Confidence interval
ช่วงเปิด Open-interval
ช่วงเวลาเฉลี่ยระหว่างครรภ์ Average pregnancy interval
ช่วงเวลาระหว่างครรภ์ Pregnancy interval
ช่วงเวลาระหว่างสำมะโน Intercensal period
ช่วงเวลาสมรส Marriage duration, duration of marriage
ช่องว่างระหว่างวัย Generation gap
ชั่วคน, รุ่นคน generation
ชาติพันธุ์วรรณนา Ethnography
ชานเมือง Suburban
ชีวเจตนา Living will
ชีวสถิติ Biostatistics
ชีวิตครอบครัวศึกษา Family life education
ชุมชนอาหาร food community

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015