ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

bibliographical citations

การอ้างอิงทางบรรณานุกรม

รูปแบบการลงรายการเอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่น ที่ผู้เขียนผลงานทางวิชาการใช้แสดงที่มาขององค์ความรู้ในเรื่องนั้นๆ ทำให้ผู้สนใจสามารถติดตามพัฒนาการของเรื่องนั้นได้

รูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นสากลที่นิยมใช้กันมาก เช่น  ระบบ APA (American Psychological Association) เป็นรูปแบบที่นิยมใช้ในสาขาสังคมศาสตร์ ระบบ Vancouver เป็นรูปแบบที่นิยมใช้ในสาขาวิทยาศาสตร์และการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 18/08/2566

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015